Send SMS med Common Lisp


mandag 7. desember 2015 Common Lisp Lisp Julekalender SMS

Løsningen for parkeringsreservasjon, som jeg har planer om å implementere i Common Lisp denne julen, trenger å kunne sende SMS. I denne posten beskriver jeg hvordan jeg lager en enkel pakke for å sende meldinger ved å bruke XML-basert API.

Jeg har vist omtrent det samme tidligere i språk som F#, Ruby, Scheme og Nim. Dagens Common Lisp-versjon er kort og grei - ikke mer enn 38 linjer, inkludert whitespace. Men blogposten blir nok endel lengre enn det :)

Den ferdige løsningen er tilgjengelig som en gist.

Eksterne pakker

Jeg vil bruke to eksterne pakker i denne løsningen. Den første heter drakma og er et populært http-biblotek. Den andre - cl-who - er en enkel template engine for å konvertere Lisp-kode til HTML (eller i dette tilfellet XML).

Begge pakkene er laget av tyskeren Edi Weitz, som er en av de mest velkjente open source-utviklerne i Common Lisp sfæren, og som har publisert en hel rekke web-relaterte prosjekter; som webserveren Hunchentoot og regex-biblioteket CL-PPCRE (Portable Perl-compatible regular expressions). Edi er professor i matematikk og computer science ved universitetet i Hamburg, og før det var han freelance hacker i 13 år. Han jobbet typisk for kunder som ikke brydde seg om hvilken teknologi han brukte for å løse problemene deres. Derfor jobbet han i 6-7 av de årene utelukkende med Common Lisp.

Edi Weitz Edi Weitz

I tillegg til disse to pakkene har jeg en ekstern avhengighet til en SMS gateway hos LINK Mobility (DISCLAMER: Min arbeidsgiver).

Definere pakken 'sms'

La oss opprette en fil vi kaller sms.lisp. I den starter vi med en pakkedefinisjon:

(in-package :cl-user)
(defpackage :sms
 (:documentation
  "A simple package to send SMS using LINK Mobility")
 (:use :cl)
 (:import-from :drakma :http-request)
 (:import-from :cl-who :with-html-output-to-string :str :esc)
 (:export :<gateway>
      :send-sms))
(in-package :sms)

Her kan du blant annet se at jeg importerer de symbolene jeg har tenkt å bruke fra drakma og cl-who. Jeg eksporterer også to symboler: <gateway> og send-sms.

<gateway> følger konvensjonen for navngiving av klasser i Common Lisp. Denne vil la brukerne av sms-pakken opprette et objekt som konfigurerer oppkoblingen til SMS-serveren: http-adressen, brukernavn, passord og i tillegg hvilken avsender som skal brukes på SMS'ene.

send-sms er funskjonen som vil bli brukt til å sende SMS.

CLOS

Den objektorienterte delen av Common Lisp kalles CLOS (som står for Common Lisp Object System). Jeg har blogget litt om dette før i Template Method del 4: Multippel arv.

Her kommer definisjonen av <gateway>, som altså er en CLOS-klasse:

(defclass <gateway> ()
 ((url :accessor gateway-url :initarg :url 
    :initform "https://xml.pswin.com/")
  (user :accessor gateway-user :initarg :user)
  (pw :accessor gateway-password :initarg :password)
  (sender :accessor gateway-sender :initarg :sender)))

Det du ser her er altså en enkel klasse med fire slots (variabler). For hver slot definierer jeg en accessor, som betyr at det genereres funksjoner for å lese og skrive til slotten. Jeg spesifiserer også initarg, som bestemmer navnet man må oppgi når man setter variablene under opprettelse en instansen.

For slotten url spesifiserer jeg også en default verdi (initform) med adressen til SMS-serveren jeg sansynligvis ønsker å bruke.

La oss nå lagre filen og teste den i REPL. Jeg starter SBCL fra kommandolinja i folderen hvor sms.lisp befinner seg, og det første jeg så må gjøre er å laste avhengighetene mine:

(ql:quickload "drakma")
(ql:quickload "cl-who")

Deretter kan jeg laste sms.lisp:

(load "sms")

Om det gikk greit kan vi undersøke om vi har tilgang til <gateway> og hvordan den ser ut. Til det kan du bruke funksjonen describe. Evaluerer du (describe 'sms:<gateway>) får du ut en komplett beskrivelse av klassen.

Vi kan også opprette en instans av klassen og teste å sette for eksempel én av slot-verdiene:

(defvar x (make-instance 'sms:<gateway> :user "tormar"))

(describe x) vil da gi oss info om instansen:

#<SMS:<GATEWAY> {24EC7889}>
 [standard-object]

Slots with :INSTANCE allocation:
 URL   = "https://xml.pswin.com/"
 USER  = "tormar"
 PW   = #<unbound slot>
 SENDER = #<unbound slot>

Generere XML

Ok, vi er nå tilbake i filen sms.lisp. Vi skal bruke cl-who til generere litt XML som skal sendes til SMS gatewayen. Og det er ganske enkelt egentlig, for lisp-strukturer ligner ganske mye på XML. Men først en liten detalj:

XML API'et jeg skal bruke er case sensitivt - elementene må være uppercase. Det overrasket meg egentlig litt, men da jeg brukte lowercase så virket det i alle fall ikke. Og ut av boksen produserer cl-who lowercase elementer. Derfor må jeg overstyre en innstilling, sånn:

(setf cl-who:*downcase-tokens-p* nil)

Her setter jeg variabelen *downcase-tokens-p* til nil, som i Common Lisp har samme funksjon som false i de fleste andre språk. Og btw., boolske variabler og funksjoner som returnerer en bolsk verdi har som regel et navn som slutter på "-p". P står for predikat.

Det neste jeg skal gjøre er å definere en funksjon som genererer en XML-streng. Jeg kaller den make-XML, og den har tre parametre: et <gateway>-object, et mottakernummer og teksten som skal sendes:

(defun make-XML (gateway rcv text)
 (with-html-output-to-string (s)
  (format s "<?xml version=\"1.0\"?>")
  (:SESSION
   (:CLIENT (str (gateway-user gateway)))
   (:PW (str (gateway-password gateway)))
   (:MSGLST
    (:MSG
     (:ID (str 1))
     (:SND (str (gateway-sender gateway)))
     (:RCV (str rcv))
     (:TEXT (esc text))))

Om du begynner å bli vandt til å se Lisp nå så er det ikke så vanskelig å se hva jeg gjør her. with-html-output-to-string, str og esc kommer fra cl-who. Sistnevnte brukes til å escape problematiske tegn i meldingsteksten.

Hvis vi går tilbake til REPL så kan vi nå teste denne funksjonen og se hva vi får ut. Vi kan for eksempel gjøre dette:

(let ((conn (make-instance '<gateway> 
              :user "tormar"
              :password "secret"
              :sender "tman")))
 (format t "~A" 
     (sms::make-XML conn
              "4790696698" 
              "test æøå <>&"))))

make-XML er ikke eksportert fra sms-pakken, og det er derfor jeg her aksesserer den med dobbelt-kolon: sms::make-XML.

Her er output (jeg har lagt til linjeskift og indentering):

<?xml version="1.0"?>
<SESSION>
 <CLIENT>tormar</CLIENT>
 <PW>secret</PW>
 <MSGLST>
  <MSG>
   <ID>1</ID>
   <SND>tman</SND>
   <RCV>4790696698</RCV>
   <TEXT>test &#xE6;&#xF8;&#xE5; &lt;&gt;&amp;</TEXT>
  </MSG>
 </MSGLST>
</SESSION>

En liten detalj her er at jeg har lagret sms.lisp med ISO-8859-1 tegnkoding. Det blir mest riktig fordi det er det tegnsettet SMS-tjenesten forventer, og resultatet av (enc text) er avhengig av dette. Det er sikkert mange andre måter å gjøre det på, men det fungerte i alle fall for meg.

HTTP Post

Da gjenstår det bare å lage en funksjon som genererer XML'en og sender den til serveren. Det er her Drakma og funksjonen http-request kommer inn i bildet.

(defun send-sms (gateway rcv text)
 (http-request (gateway-url gateway)
        :method :post
        :content (make-XML gateway rcv text)
        :content-type "text/xml charset=ISO-8859-1"))

Og da er vi egentlig ferdige, og vi kan sende den første SMSen fra REPL. I tillegg setter jeg en variabel som gjør at vi får se alle headerne som sendes og returneres.

(setf drakma:*header-stream* *standard-output*)

(let ((conn (make-instance '<gateway> 
              :user "tormar"
              :password "secret"
              :sender "tman")))
 (format t "~A" 
     (sms:send-sms conn
             "4790696698" 
             "test æøå <>&"))))

Output:

POST / HTTP/1.1
Host: xml.pswin.com
User-Agent: Drakma/2.0.2 (SBCL 1.3.0; Win32; 6.2.9200; http://weitz.de/drakma/)
Accept: */*
Connection: close
Content-Type: text/xml charset=ISO-8859-1
Content-Length: 216

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Tue, 17 Nov 2015 20:43:09 GMT
Content-Type: text/xml
Content-Length: 185
Connection: close

<?xml version="1.0"?>
<SESSION><LOGON>OK</LOGON><REASON />
<MSGLST><MSG><ID>1</ID><STATUS>OK</STATUS><INFO></INFO>
<REF>bb2b4b5f-5cb6-4897-b49a-8f0e470e9faa</REF>
</MSG></MSGLST></SESSION>

Et tips til slutt

Da jeg implementerte denne SMS-pakken eksperimenterte jeg fortsatt endel med hvordan jeg utviklet og hvordan jeg underveis testet det jeg gjorde. Det jeg endte opp med var å lage to filer i tillegg til sms.lisp. Den ene kalte jeg sms-test.lisp, og den inneholdt en egen pakke med to funksjoner jeg kunne bruke til å teste sms.

Den filen så slik ut:

(in-package :cl-user)
(defpackage :sms-test
 (:use :cl :sms))
(in-package :sms-test)

(defun test-base (subject-f)
   (let ((conn (make-instance '<gateway> 
               :user "tormar"
               :password "secret"
               :sender "test")))
  (format t "~A" 
      (funcall subject-f conn 
                "4790696698" 
                "test æøå <>&"))))

(defun test-xml ()
  (test-base #'sms::make-XML))

(defun test ()
  (setf drakma:*header-stream* *standard-output*)
  (test-base #'send-sms))

Den andre filen kalte jeg load.lisp, og den inneholdt dette:

(ql:quickload :drakma)
(ql:quickload :cl-who)

(load "sms")
(load "sms-test")

(format t "Test XML: Eval (sms-test::test-xml)~%")
(format t "Send SMS: Eval (sms-test::test)~%~%")

Hvis jeg så startet Common Lisp med argument som sa at load.lisp skulle lastes, på denne måten...

$ sbcl --load load.lisp

... så endte jeg enkelt opp i en REPL hvor alt var lastet og klart, og jeg kunne manuelt teste det jeg ville ved behov.

Og sånn ble det 17 dager igjen til Jul!


comments powered by Disqus