Hello, Scheme


torsdag 20. mars 2014 Scheme Lisp

I går hadde vi et par utviklere på besøk på kontoret, og det viste seg at de var lispere; de utviklet i både Clojure og Scheme (som altså er to Lisp-dialekter - er du ikke kjent med Lisp kan du ta en titt på posten Lisp for Dummies). Jeg ante ikke at vi hadde folk som skrev produksjonskode i Clojure i Bergen, men det har vi altså.

Dette minte meg på hvor mye jeg savner å bruke Lisp. Og så kom jeg på at selv om jeg har eksperimentert endel med både Clojure og Common Lisp så har jeg faktisk aldri forsøkt Scheme.

Mer inspirasjon behøvde jeg ikke :)

Nå har jeg installert Chicken Scheme og lekt meg med det noen timer. Jeg har gjort akkurat de samme øvelsene som da jeg eksperimenterte med Nimrod:

 1. Jeg har løst oppgave #1 fra Project Euler
 2. Jeg har brukt Scheme til å sende SMS
 3. Jeg har implementert en stack-basert kalkulator

All denne koden presenterer jeg her..

Euler 1

For dem som ikke husker det: I denne oppgaven skal vi finne summen av alle multipler av 3 eller 5 under 1000.

Først importerer jeg et par moduler. srfi-1 gir meg tilgang til listefunksjoner som filter og fold, mens extras gir meg en printf-funksjon.

(use srfi-1 extras)

En enkel funksjon for å lage en serie med tall fant jeg derimot ikke, så jeg lagde min egen rekursive range:

(define (range from to)
 (define (range-inner from to acc) 
  (if (<= from to)
   (range-inner from (- to 1) (cons to acc))
   acc))
 (range-inner from to '()))

Så lagde jeg en funksjon for å sjekke om et tall var en multippel av 3 eller 5. Her tok jeg litt av, men det er greit når man eksperimenterer...

(define (multiple-of n)
 (lambda (a)
  (zero? (modulo a n))))

(define multiple-of-3 (multiple-of 3))
(define multiple-of-5 (multiple-of 5))

(define (multiple-of-3-or-5 a)
 (or (multiple-of-3 a)
   (multiple-of-5 a)))

Og så kommer selve løsningen, som lager en range, filtrerer ut multiplene, og summerer tallene sammen ved bruk av fold.

(define (euler-1)
 (fold + 0
    (filter multiple-of-3-or-5 
        (range 1 999))))

Nå gjenstår det bare å kalle euler-1 og skrive ut resultatet:

(printf "~A~%" (euler-1))

Scheme kan bli til Clojure

Clojure har noen veldig fine makroer som ikke er så vanlige i andre Lisper, men Chicken Scheme har en modul som heter clojurian som inneholder noen av dem, blant annet den jeg bruker her som kalles thrush-kombinatoren:

(use clojurian-syntax)

(->> (range 1 999)
   (filter multiple-of-3-or-5)
   (fold + 0)
   (printf "~A~%"))

Her gjør jeg altså det samme som i løsningen over, men denne varianten er mye enklere å lese.

Scheme kan bli til Common Lisp

Chicken Scheme har også moduler som er inspirert av Common Lisp, og her løser jeg oppgaven ved hjelp av den fantastiske loop-makroen:

(use loop) ; the greatest macro ever!

(loop for x from 1 below 1000
   when (multiple-of-3-or-5 x)
    sum x into acc
   finally (printf "~A~%" acc))

Sende SMS

Siden det liksom er SMS jeg jobber med til daglig så liker jeg å vise hvor enkelt det kan gjøres. Og ved å gjøre det lærer jeg meg hvordan jeg kan konstruere XML i språket jeg jobber med, og hvordan jeg gjør HTTP-requests.

Først laster jeg noen moduler, definerer en global variabel som holder adressen til SMS gatewayen, og noen funksjoner for å konstruere XML'en:

(use sxml-serializer
   http-client)

(define gateway "http://gw2-fro.pswin.com:81/")

;;; Create sxml for a message
(define (sms-msg id snd rcv text)
 `(MSG (ID ,id)
    (SND ,snd)
    (RCV ,rcv)
    (TEXT ,text)))

;;; Create sxml for a sms session
(define (sms-session user pass msglst)
 `(SESSION (CLIENT ,user)
      (PW ,pass)
      (MSGLST ,msglst)))

;;; Create xml for a sms request
(define (sms-xml session)
 (sprintf "<?xml version=\"1.0\"?>~%~A~%" 
      (serialize-sxml session)))

Deretter lager jeg funksjoner for å sende via HTTP POST, og å skrive ut resultatet (også XML):

(define (post-request session)
  (with-input-from-request
   gateway 
   (sms-xml session) 
   read-string))

(define (send-sms session)
 (let ((result (post-request session)))
  (printf "Result XML: ~A~%" result)))

Til slutt kan jeg sende en SMS på denne måten:

(send-sms
 (sms-session "minbruker" "mittpassord"
  (list (sms-msg 1 "Chicken" "4790696698" 
         "Hei fra kyllingen!"))))

Kalkulator-kata

Til slutt skal du få se min stack-baserte kalkulator. Den er strukturert som en REPL (read eval print loop), og har ingen muterende state; stacken sendes bare fra funksjon til funksjon slik funksjonelle programmerere liker det ;)

;;;
;;; An interactive stack-based calculator
;;;

(use matchable extras)

(define (calc-repl)

 ;; READ user input
 (define (calc-read stack)
  (printf "? ")
  (cons (read-line) stack))

 (define (stack-op op stack)
  (match stack
   ((a b . rest) (cons (op a b) rest))
   ((x . '()) (cons (op x x) '()))))

 ;; EVAL operation
 (define (calc-eval stack)
  (let* ((input (car stack))
      (input-number (string->number input))
      (stack (cdr stack)))
   (cond ((equal? input "q") '()) ; QUIT
      (input-number (cons input-number stack))
      ((equal? input "+") (stack-op + stack))
      ((equal? input "-") (stack-op - stack))
      ((equal? input "*") (stack-op * stack))
      ((equal? input "/") (stack-op / stack))
      (else stack)))) ; DISCARD INPUT

 ;; PRINT stack
 (define (calc-print stack)
  (printf "STACK: ~A~%" stack)
  stack)

 ;; LOOP around Read Eval Print
 ;; until empty stack
 (define (calc-loop stack)
  (if (pair? stack) 
   (calc-loop 
    (->> stack
     (calc-read)
     (calc-eval)
     (calc-print)))
   'done))

 ;; Start with '0' on the stack
 (calc-loop '(0)))

;; Start calculator
(calc-repl)

Konklusjon

Så, hvordan likte jeg Scheme? Det som er fint med språket er at det er minimalistisk, og mye enklere å forholde seg til enn Common Lisp. Samtidig har det endel tilleggsmoduler som sålangt har gitt meg alt jeg har hatt behov for.

I forhold til Clojure blir det litt mye paranteser når jeg bruker let og cond, men det går det an å vende seg til. Samtidig slipper jeg å forholde meg til JVM'en som Clojure kjører på; Chicken Scheme kompilerer til C og er lynrask!

Det var litt vanskelig (overraskende vanskelig) å finne gode oppslagsressurser på Scheme. Etterhvert fant jeg ut at min beste ressurs var Chicken Scheme-dokumentasjonens søkefunsjon. Det hjalp at jeg har lest et par bøker som bruker språket (SICP), sånn at jeg visste hva jeg kunne søke etter.


comments powered by Disqus