Bowling med Haskell


torsdag 4. juni 2015 Haskell Polyglot Pattern matching

Bowling

Jeg har lekt meg litt med Haskell igjen. Jeg kjøpte en bok om programmeringsspråket for lenge siden, som jeg aldri har lest meg gjennom.., men av og til titter jeg i den, og får lyst til å prøve litt.

Denne gangen tenkte jeg å implementere en enkel løsning på bowling game kata som jeg viste tidligere i F# og Erlang (post fra 2011). Jeg skal gjengi de to implementasjonene her før jeg viser hva jeg ha gjort i Haskell - sånn at du kan sammenligne hvordan det ser ut.

Bowling game kata?

Oppgaven er bare å lage en funksjon som kan gi poengresultatet av et bowling-spill. Spillet er representert som en liste med antall kjegler man har fått ned pr kast. Jeg lagde en video hvor jeg demonstrerte dette i Clojure også, og hvor jeg gjorde det test-drevet.

FSharp

Løsningen i F# er stjålet fra Christian Abildsø:

let rec CalcFrame rolls frame =
  match rolls with
    | _ when frame = 10     -> 0
    | 10::y::z::rest      -> 10+y+z + CalcFrame (y::z::rest) (frame+1)
    | x::y::z::rest when x+y=10 -> 10+z  + CalcFrame (z::rest)  (frame+1)
    | x::y::rest        -> x+y  + CalcFrame rest     (frame+1)
    | _             -> 0

let CalculateScore rolls = CalcFrame rolls 0 

Erlang

Basert på løsningen i F# gjorde jeg min egen i Erlang:

calc_frame(Rolls, Frame) ->
 case Rolls of
  _ when Frame == 10    -> 0;
  [10,Y,Z|Rest]       -> 10+Y+Z + calc_frame([Y,Z|Rest], Frame+1);
  [X,Y,Z|Rest] when X+Y==10 -> 10+Z  + calc_frame([Z|Rest], Frame+1);
  [X,Y|Rest]        -> X+Y  + calc_frame(Rest, Frame+1);
  _             -> 0
 end.

calculate_score(Rolls) -> calc_frame(Rolls, 0).

Haskell - første forsøk

Full disclaimer: Jeg er helt nybegynner i Haskell - har gjort minimalt. Det jeg forsøkte her var å bruke det jeg kunne av språket til å implementere den samme løsningen som du har sett over.

Haskell har en case .. of ala F#/Erlang, men såvidt jeg kunne se har den ikke when guards. I stedet valgte jeg å splitte funksjonsdefinisjonen opp og bruke pattern matching i signaturen.

calcFrame :: Int -> [Int] -> Int
calcFrame 10 _     = 0
calcFrame n (10:y:z:xs) = calcFrame (n+1) (y:z:xs) + 10+y+z
calcFrame n ( x:y:z:xs) = calcFrame (n+1) (z:xs) 
             + if x + y == 10
              then 10+z 
              else x+y
calcFrame n ( x:y:xs)  = calcFrame (n+1) xs + x+y
calcFrame _ _      = 0 

score :: [Int] -> Int
score = calcFrame 0

Det fungerte, men ble (synes jeg) ikke spesielt vakkert.

Jeg lagrer koden i filen Bowling.hs, fyrer opp GHCi (interaktiv Haskell), og kompilerer og laster funksjonen med kommandoen :load Bowling.

Så kan jeg teste funksjonen direkte ved å for eksempel si:

score [10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10]

.. som er et perfekt spill, og gir 300 poeng :)

Haskell - andre iterasjon

Etter litt googling fant jeg ut at jeg kunne bruke én funksjonsdefinisjon med guards, og at jeg kunne bruke funksjoner i guardene. Så jeg prøvde det, og er mer fornødy med dette resultatet:

calcFrame :: Int -> [Int] -> Int
calcFrame n xs
 | n == 10   = 0
 | strike  xs = sum (take 3 xs) + next (drop 1 xs)
 | spare  xs = sum (take 3 xs) + next (drop 2 xs)
 | hasFrame xs = sum (take 2 xs) + next (drop 2 xs)
 | otherwise  = 0
 where
  strike xs   = head xs == 10
  spare (x:y:xs) =  x + y == 10
  spare []    = False
  hasFrame xs  = length xs > 1 
  next      = calcFrame $ n + 1

score :: [Int] -> Int
score = calcFrame 0

Her bruker jeg også where, som er en slags omvendt let; definisjonene av verdier jeg bruker i første del kommer etter where. Ved å definere funksjoner som strike, spare og hasFrame har jeg gjort algoritmen mere lesbar.

Jeg bruker også mer av Haskell her. Her er typesignaturene til funksjoner som er brukt i iterasjon to:

head :: [a] -> a
take :: Int -> [a] -> [a]
drop :: Int -> [a] -> [a]
sum :: Num a => [a] -> a
length :: [a] -> Int
($) :: (a -> b) -> a -> b

Den siste der kaller application operator, og er i praksis bare litt sukker som gjør at jeg ikke behøver å bruke paranteser i definisjonen av funksjonen next. Haskellianere bruker $ nokså mye, så det er greit å øve litt på den..

Haskell - tredje iterasjon

Jeg dupliserer litt mye listeoperasjoner i løsningen over - bruken av sum, take og drop. Jeg forsøkte ulike ting for å få dette "bedre", og endte til slutt opp med dette:

calcFrame :: Int -> [Int] -> Int
calcFrame n xs
 | n == 10   = 0
 | strike  xs = sumRolls 3 + nextWithout 1
 | spare  xs = sumRolls 3 + nextWithout 2
 | hasFrame xs = sumRolls 2 + nextWithout 2
 | otherwise  = 0
 where
  strike xs   = head xs == 10
  spare (x:y:xs) =  x + y == 10
  spare []    = False
  hasFrame xs  = length xs > 1 
  next      = calcFrame $ n + 1
  sumRolls    = sum . flip take xs
  nextWithout  = next . flip drop xs

score :: [Int] -> Int
score = calcFrame 0

Enda litt flere abstraksjoner nå - om det gjør det enklere eller vanskeligere å forstå koden kan diskuteres.

Nye ting jeg lærte meg og brukte her:

flip :: (a -> b -> c) -> b -> a -> c
(.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c

flip er en funksjon som endrer rekkefølgen på parametrene til en annen funksjon. Punktum bruker for funksjonskomposisjon - å slå sammen to funksjoner. Jeg brukte dette til å implementere sumRolls og nextWithout i såkalt point-free style, nevnt for ikke så lenge siden i posten reverser deg frem til svaret.

Sirkelen sluttes

Da jeg begynte å skrive denne posten for å dokumentere hva jeg hadde gjort, kom jeg på at Christian (som implementerte F#-løsningen) i 2011 kommenterte at hans kode egentlig var en portering av en løsning han hadde gjort i Haskell!!!

... og i en blogpost fra mars 2010 fant jeg også den:

calculateScore :: (Num a) => [a] -> a
calculateScore rolls = scoreFrame rolls 0 0

scoreFrame :: (Num a) => [a] -> a -> a -> a
scoreFrame rolls score 10 = score
scoreFrame [x,y] score frame = score+x+y
scoreFrame (x:y:z:rest) score frame
  | x == 10   = scoreFrame (y:z:rest) (score+x+y+z) (frame+1)
  | x + y == 10 = scoreFrame (z:rest)  (score+x+y+z) (frame+1)
  | otherwise  = scoreFrame (z:rest)  (score+x+y)  (frame+1)

Mer behagelig å se på enn alle mine forsøk.

Rekursjonen er litt anderledes; han akkumulerer scoren underveis, og returnerer denne når han kommer til enden av listen, i stedet for der å returnere 0 og så "poppe" tilbake gjennom de rekursive kallene. Denne siste implementasjonen er altså halerekursiv. Halerekursjon - som jeg har snakket om mange ganger - er ofte en nødvendig optimalisering i funksjonelle språk, men utgjør ingen forskjell når vi snakker om så korte lister som et bowlingspill.


comments powered by Disqus