Stack-basert kalkulator-kata i Nimrod


torsdag 6. mars 2014 Nimrod Kata

Jeg har introdusert Nimrod og jeg har vist hvordan man kan implementere et lite program i språket som sender en SMS. Nå vil jeg implementere et litt større program som jeg også har gjort i mange språk før: nemlig en stack-basert kalkulator. Gjennom dette vil jeg introdusere deg for en rekke nye egenskaper fra Nimrod.

En stack-basert kalkulator er interessant blant annet fordi det danner grunnlaget for hvordan mye innenfor datamaskiner og programmering fungerer under the hood. Hvis du ikke forstår hva en slik kalkulator er for noe eller hvordan den brukes så vil du nok lære det underveis i bloggposten.

Så la oss begynne..

Tuples

Vi trenger å holde track på noe data, og jeg vil samle det i et eller annet form for objekt. Nimrod har fin støtte for sterkt typede tuples, og det passer meg fint. Jeg definerer typen TState som skal holde på kalkulatorens tilstand.

import strutils

type
 TState = tuple
  running: bool
  input: string
  stack: seq[int]

TState har tre verdier:

 • running: En boolsk variabel som sier om kalkulatoren fortsatt kjører (settes til false når bruker ønsker å avslutte)
 • input: Brukerinput fra konsollet
 • stack: En sekvens av heltall som representerer datastacken til kalkulatoren

Jeg kan nå opprette en global variabel av type TState med kalkulatorens starttilstand.

var
 state: TState = ( running: true,
          input: "",
          stack: @[0] )

Legg merke til at jeg initialiserer datastacken med tallet 0. Det er praktisk å gjøre dette fordi jeg da kan unngå å håndtere situasjonen hvor stacken er helt tom.

Normalt forsøker jeg gjerne å unngå global state, men i dag gjør vi det enkelt.

Input fra bruker

La oss så definere en prosedyre som skriver ut et prompt og leser inn innput fra brukeren. Input lagres i state tupelen.

proc read() =
 stdout.write "~> "
 state.input = stdin.readLine

En høyere ordens prosedyre

Kalkulatoren skal kunne gjøre operasjonen på stacken. Operasjonene jeg vil støtte er +, - og *. Jeg dropper deling for å unngå å forholde meg til flyttall - denne kalkulatoren opererer kun på heltall.

Når man sier at kalkulatoren skal gjøre en operasjon så skal den gjøre på de to øverste elementene i stacken. Disse to elementene poppes av (altså fjernes), og resultatet pushes tilbake på stacken.

Vi kan lage en prosedyre som tar en operasjon (i form av en annen prosedyre) som argument, og utfører denne. Dette kan se slik ut:

proc doStackOp (op: proc (a, b: int): int) =
 let 
  a = state.stack.pop
  b = state.stack.pop
 state.stack.add op(a, b)

Parameterdeklarasjonen er det mest avanserte her. op: proc (a, b: int): int betyr altså at parameter ved navn op skal være en prosedyre (proc) som tar inn to heltall (a, b: int) og returnerer et heltall (: int).

Men hva om stacken bare har ett element? Da skal vi late som om elementet ligger to ganger på stacken. Inneholder stacken for eksempel kun tallet 10, og vi utfører operasjon +, så skal stacken etterpå inneholde tallet 20. For å få til det må vi endre hvordan vi popper variabel b:

proc doStackOp (op: proc (a, b: int): int) =
 let 
  a = state.stack.pop
  b = if state.stack.len == 0: a
    else: state.stack.pop
 state.stack.add op(a, b)

Unntakshåndtering og switch/case

Nå når vi har doStackOp kan vi lage en prosedyre som evaluerer input som vi har fått fra brukeren. Først forsøker vi å gjøre om input til et heltall ved å bruke ParseInt. Hvis det går bra legger vi bare tallet på stacken.

Hvis det ikke går bra vil det bli kastet et EInvalidValue exception. Dette kan vi fange opp og så undersøke hva input er med Nimrods case .. of struktur. Jeg definerer cases for regneoperasjonene, samt en case for input q som skal avslutte kalkulatoren. All annen input forkaster jeg ved hjelp av en tom else.

Hele prosedyren ser slik ut:

proc eval() =
 try:
  let n = state.input.ParseInt
  state.stack.add n
 except EInvalidValue:
  case state.input
  of "q": state.running = false
  of "+": doStackOp proc (a, b: int): int = a + b
  of "-": doStackOp proc (a, b: int): int = a - b
  of "*": doStackOp proc (a, b: int): int = a * b
  else:
   # bad input, but we don't care..

Templates

Prosedyren eval som vi nettopp lagde fungerer greit den, men det var litt tungvidt å skrive kallene til doStackOp. Det føltes liksom som om jeg måtte repetere meg selv så mye. La oss se hva vi kan gjøre med det..

Nimrod har ulike former for makroer. Den enkleste varianten kalles templates. Jeg kan lage en template som hjelper meg å skrive enklere syntaks for kall til doStackOp. Denne templaten ser ut som en prosedyre, men den tolkes under kompileringen av programmet, og kallet til template-prosedyren erstattes av innholdet i templaten før programmet er ferdig kompilert.

template stackOp (ex: expr): expr =
 doStackOp proc (a, b: int): int = ex

Legg merke til at parameter ex har type expr - som står for expression. Legg også merke til at linje to er veldig lik det som gjøres i hvert case i eval. Nå kan vi nemlig skrive eval på nytt litt enklere:

proc eval() =
 try:
  let n = state.input.ParseInt
  state.stack.add n
 except EInvalidValue:
  case state.input
  of "q": state.running = false
  of "+": stackOp a + b
  of "-": stackOp a - b
  of "*": stackOp a * b
  else:
   # bad input, but we don't care..

Kult? Det synes i alle fall jeg :)

Dollartegn-operatoren

Nimrod bruker $ som en standard operator for å gjøre en hvilken som helst verdi om til en streng. Dette er altså som for eksempel Object.ToString() i .NET. Nå vil jeg lage en slik operator for stacken, slik at jeg kan skrive den ut mellom hver gang brukeren gjør noe.

proc `$` (s: seq[int]): string =
 result = "["
 for x in s:
  result.addSep(startLen=len("["))
  result.add($x)
 result.add "]"

En streng i Nimrod har (via strutils-modulen) metoder som gjør den om til noe som minner mer om en slags StringBuilder. Her bruker jeg for eksempel addSep. Fra dokumentasjonen:

proc addSep(dest: var string; sep = ", "; startLen = 0) ... This is often useful for generating some code where the items need to be separated by sep. sep is only added if dest is longer than startLen.

Print

Neste prosedyre bruker $ som vi akkurat lagde til å skrive ut stacken:

proc print() =
 state.stack.`$`.echo

Vi kunne har skrevet echo($(state.stack)), men proc chaining er mere interessant og enklere å lese.

REPL

Vi nærmer oss slutten. Vi har nå blant annet laget prosedyrene read, eval og print. Det er 3/4 av det vi kaller en REPL, som står for Read Eval Print Loop. Dette er en kraftig abstraksjon som kan brukes til å designe de fleste, interaktive konsollprogram.

Og her er delen som mangler:

proc loop() =
 read(); eval(); print()
 if state.running: loop()

Dette er altså en rekursiv prosedyre som leser input, evaluerer input, skriver ut tilstanden, og så gjør alt sammen en gang til - hvis ikke det er på tide å stoppe.

De eneste som gjenstår nå er å kalle loop..

loop()
echo "Bye bye"

...og si bye bye når loopen er ferdig.

Kompilering og kjøreeksempel

For ordens skyld tar jeg med hvordan det ser ut når jeg til slutt kompilerer calc.nim:

PS C:\dev\nimrod-test> nimrod.exe compile .\calc.nim
c:\program files (x86)\nimrod\config\nimrod.cfg(36, 11) Hint: added path: 'C:\Users\tormar\.babel\libs\' [Path]
Hint: used config file 'C:\Program Files (x86)\Nimrod\config\nimrod.cfg' [Conf]
Hint: system [Processing]
Hint: calc [Processing]
Hint: strutils [Processing]
Hint: parseutils [Processing]
gcc.exe -c -w "-IC:\Program Files (x86)\Nimrod\lib" -o c:\dev\nimrod-test\nimcache\calc.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\calc.c
gcc.exe -c -w "-IC:\Program Files (x86)\Nimrod\lib" -o c:\dev\nimrod-test\nimcache\system.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\system.c
gcc.exe -c -w "-IC:\Program Files (x86)\Nimrod\lib" -o c:\dev\nimrod-test\nimcache\strutils.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\strutils.c
gcc.exe -c -w "-IC:\Program Files (x86)\Nimrod\lib" -o c:\dev\nimrod-test\nimcache\parseutils.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\parseutils.c
gcc.exe  -o c:\dev\nimrod-test\calc.exe c:\dev\nimrod-test\nimcache\parseutils.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\strutils.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\system.o c:\dev\nimrod-test\nimcache\calc.o
Hint: operation successful (9347 lines compiled; 5.370 sec total; 10.102MB) [SuccessX]

Og bruker kalkulatoren:

PS C:\dev\nimrod-test> .\calc2.exe
~> 2
[0, 2]
~> 234
[0, 2, 234]
~> bad input
[0, 2, 234]
~> +
[0, 236]
~> -
[236]
~> *
[55696]
~> 3
[55696, 3]
~> -
[-55693]
~> q
[-55693]
Bye bye

Konklusjon

Jeg har akkurat gjort denne kataen i F# også, og jeg synes Nimrod-løsningen ble like enkel og nesten like elegant som den. Det viktigste jeg lærte meg var hvordan tuples fungerer i Nimrod, og hvordan jeg kan lage template-makroer.

Det neste jeg bør gjøre er å sette meg inn i hvordan Nimrods andre makroer fungerer. Kanskje det er på tide at jeg ser Nimrod: A New Approach to Metaprogramming?!


comments powered by Disqus