Generere labyrinter (i Go)


fredag 11. januar 2019 Go

Sidewinder maze PNG

Jeg har akkurat begynt å lese boken Mazes for Programmers fra The Pragmatic Bookshelf, skrevet av Jamis Buck. Og dette er en skikkelig nerdebok, et dypdykk i algoritmer og teknikker for å generere labyrinter.

Eksemplene i boken bruker Ruby, men språket jeg ønsker å bruke for tiden er Go. I kapittel 2 presenterer Jamis et rammeverk for å representere labyrinter, to enkle algoritmer for generering, samt kode for å skrive ut labyrinter i ASCII og for å tegne dem til PNG. Go-programmet jeg presenterer her inneholder en re-implementering av alt dette.

Merk at jeg ikke har mye erfaring med Go - jeg har bare lekt meg med det i et par måneder. Men det er et ganske enkelt språk å lære seg, så jeg er ganske komfortabel med at koden ikke er så helt ulik det en mer erfaren Go-utvikler kunne ha produsert.

Så la oss starte...

package main

import (
 "fmt"
 "image/color"
 "math/rand"
 "strings"
 "time"

 "github.com/fogleman/gg"
)

Jeg presenterer koden bit-for-bit fra start (pakkedeklarasjon) til slutt (main). Om du putter all koden i en .go-fil (f.eks. maze.go) så kan du kompilere og kjøre programmet med:

$ go get && go run maze.go

.. sålenge du har installert Go da. Det må du finne ut av selv.

Om du ønsker mer detaljert forklaring på hvorfor labyrint-ting er løst som de er så må du kjøpe boken :)

En grid-representasjon

Den første biten av programmet er en generisk grid-representasjon av en labyrint. Den består av de to struktene cell og grid med tilhørende metoder.

Her er cell, den minste enheten i en labyrint:

type cell struct {
  row  int
  column int
  north *cell
  south *cell
  east  *cell
  west  *cell
  links map[*cell]bool
}

func newCell(row, column int) *cell {
  return &cell{row: row, column: column, links: make(map[*cell]bool)}
}

func (c *cell) link(other *cell) {
  c.links[other] = true
  other.links[c] = true
}

func (c *cell) unlink(other *cell) {
  delete(c.links, other)
  delete(other.links, c)
}

func (c *cell) isLinked(other *cell) bool {
  _, ok := c.links[other]
  return ok
}

func (c *cell) linkedCells() (result []*cell) {
  result = make([]*cell, len(c.links))
  i := 0
  for k := range c.links {
    result[i] = k
    i++
  }
  return
}

func (c *cell) neighbors() (list []*cell) {
  list = make([]*cell, 0, 4)
  if c.east != nil {
    list = append(list, c.east)
  }
  if c.west != nil {
    list = append(list, c.west)
  }
  if c.north != nil {
    list = append(list, c.north)
  }
  if c.south != nil {
    list = append(list, c.south)
  }
  return
}

Og her er grid:

type grid struct {
  rows  int
  columns int
  grid  [][]*cell
}

func newGrid(rows, columns int) (g grid) {
  g = grid{rows: rows, columns: columns}
  g.grid = make([][]*cell, rows)
  for i := range g.grid {
    g.grid[i] = make([]*cell, columns)
    for j := 0; j < columns; j++ {
      g.grid[i][j] = newCell(i, j)
    }
  }
  g.eachCell(func(c *cell) {
    row := c.row
    col := c.column
    c.north = g.cellAt(row-1, col)
    c.south = g.cellAt(row+1, col)
    c.west = g.cellAt(row, col-1)
    c.east = g.cellAt(row, col+1)
  })
  return
}

func (g *grid) cellAt(row, column int) *cell {
  if row >= 0 && row < g.rows {
    if column >= 0 && column < len(g.grid[row]) {
      return g.grid[row][column]
    }
  }
  return nil
}

func (g *grid) randomCell() *cell {
  row := rand.Intn(g.rows)
  column := rand.Intn(len(g.grid[row]))
  return g.cellAt(row, column)
}

func (g grid) size() int {
  return g.rows * g.columns
}

Ruby-koden i boken inneholder også noen høyerenivå-funksjoner får å iterere rader og celler i griddet. Denne teknikken er nok mer ideomatisk i Ruby enn i Go, men jeg implementerte det så tett opp mot orginalen som jeg klarte. Så her er mine to iteratorer:

func (g *grid) eachRow(fn func([]*cell)) {
  for _, row := range g.grid {
    fn(row)
  }
}

func (g *grid) eachCell(fn func(*cell)) {
  g.eachRow(func(row []*cell) {
    for _, sell := range row {
      fn(sell)
    }
  })
}

Labyrint som ASCII art

For å konvertere en grid strukt til en streng lager vi en String() string. Det er det samme som å implementere en to_s metode på et objekt i Ruby, eller som å implementere override string ToString() i C#.

Metoden er også det første eksempelet på hvordan jeg bruker iteratoren eachRow som vi nettopp lagde.

func (g grid) String() string {
  var sb strings.Builder
  sb.WriteString("+")
  for i := 0; i < g.columns; i++ {
    sb.WriteString("---+")
  }
  sb.WriteString("\n")

  g.eachRow(func(row []*cell) {
    top := "|"
    bottom := "+"

    for _, c := range row {
      if c == nil {
        c = newCell(-1, -1)
      }

      body := "  "
      eastBoundary := "|"
      if c.isLinked(c.east) {
        eastBoundary = " "
      }
      top += body + eastBoundary

      southBoundary := "---"
      if c.isLinked(c.south) {
        southBoundary = "  "
      }
      corder := "+"
      bottom += southBoundary + corder
    }
    sb.WriteString(top)
    sb.WriteString("\n")
    sb.WriteString(bottom)
    sb.WriteString("\n")
  })

  return sb.String()
}

Nå har vi kodet nok til at vi kan skrive en liten main-metode og printe et grid:

func main() {
  grid := newGrid(4, 4)
  fmt.Print(grid)
}

Om vi nå kjører programmet skal vi se dette:

+---+---+---+---+
|  |  |  |  |
+---+---+---+---+
|  |  |  |  |
+---+---+---+---+
|  |  |  |  |
+---+---+---+---+
|  |  |  |  |
+---+---+---+---+

Algoritme: Binary Tree

Boken presenterer Binary Tree som den absolutt enkleste algoritmen for å generere en labyrint. Nå når vi har gjort en grundig jobb med å representere og printe ut labyrinter så er selve genereringen ganske enkel. Her er min implementasjon av Binary Tree:

func (g *grid) binaryTreeMaze() {
  g.eachCell(func(c *cell) {
    neighbors := make([]*cell, 0, 2)
    if c.north != nil {
      neighbors = append(neighbors, c.north)
    }
    if c.east != nil {
      neighbors = append(neighbors, c.east)
    }
    if len(neighbors) > 0 {
      index := rand.Intn(len(neighbors))
      neighbor := neighbors[index]
      c.link(neighbor)
    }
  })
}

Om du nå endrer main til dette:

func main() {
  rand.Seed(time.Now().UnixNano())
  grid := newGrid(4, 4)
  grid.binaryTreeMaze()
  fmt.Print(grid)
}

.. så vil du få output som ligner på dette:

+---+---+---+---+
|        |
+---+---+  +  +
|      |  |
+---+  +  +  +
|    |  |  |
+---+---+  +  +
|      |  |
+---+---+---+---+

Labyrinter generert med Binary Tree har alltid lange korridorer langs den nordlige og østlige kanten. Den neste algoritmen er en forbedring...

Algoritme: Sidewinder

La oss første lage et par hjelpefunksjoner for tilfeldighet. sample() gir deg et tilfeldig element fra et array / en slice, og coinflip() gir deg en tilfeldig boolean.

func sample(cells []*cell) *cell {
  return cells[rand.Intn(len(cells))]
}

func coinflip() bool {
  return rand.Intn(2) == 0
}

Og her er implementasjonen av Sidewinder-algoritmen:

func (g *grid) sidewinderMaze() {
  g.eachRow(func(row []*cell) {
    run := make([]*cell, 0, len(row))

    for _, c := range row {
      run = append(run, c)
      atEastBound := c.east == nil
      atNorthBound := c.north == nil
      shouldClose := atEastBound || (!atNorthBound && coinflip())

      if shouldClose {
        member := sample(run)
        if member.north != nil {
          member.link(member.north)
        }
        run = make([]*cell, 0, len(row))
      } else {
        c.link(c.east)
      }
    }
  })
}

La oss sammenligne output fra de to algoritmene ved å endre main til dette:

func main() {
  fmt.Println("\nBinary Tree Maze:")
  rand.Seed(420)
  grid := newGrid(7, 10)
  grid.binaryTreeMaze()
  fmt.Print(grid)

  fmt.Println("\nSidewinder Maze:")
  rand.Seed(420)
  grid = newGrid(7, 10)
  grid.sidewinderMaze()
  fmt.Print(grid)
}

Siden jeg nå har gitt random et konstant seed kan jeg med sikkerhet si at output blir dette:

Binary Tree Maze:
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|                    |
+  +---+---+---+  +  +  +  +---+  +
|  |        |  |  |  |    |
+---+  +  +---+---+  +---+---+  +  +
|    |  |      |      |  |
+  +  +---+---+  +  +---+---+  +  +
|  |  |      |  |      |  |
+---+---+  +---+---+---+---+---+---+  +
|      |              |
+---+  +---+  +---+---+  +---+---+  +
|    |    |      |      |
+---+  +  +  +  +---+---+  +---+  +
|    |  |  |  |      |    |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Sidewinder Maze:
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|                    |
+  +  +  +  +  +  +---+---+  +  +
|  |  |  |  |  |      |  |  |
+  +  +---+  +---+  +---+  +---+  +
|  |  |      |    |  |    |
+  +---+---+  +---+  +---+  +---+---+
|  |      |      |      |
+  +---+---+  +  +---+  +---+---+  +
|      |  |  |    |      |
+  +  +  +---+---+  +---+  +  +  +
|  |  |      |  |    |  |  |
+  +  +---+---+---+---+  +---+---+---+
|  |  |                |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Sidewinder gir fortsatt en lang korridor langs den nordlige kanten, men ikke langs øst.

Tegne labyrinter til PNG

For å generere bilder gjorde jeg et raskt søk etter et enkelt tegnebiblotek i Go, og fant fogleman/gg. Teknikken for å tegne labyrinten er nokså lik den som ble brukt for å generere ASCII-representasjonen.

Her er en funksjon som skriver ut en grid struct i svart og lysegrønn til en vilkårlig path:

func (g grid) Png(path string) error {
  cellSize := 10
  imgWidth := cellSize * g.columns
  imgHeight := cellSize * g.rows
  dc := gg.NewContext(imgWidth+4, imgHeight+4)

  dc.SetColor(color.Black)
  dc.DrawRectangle(0.0, 0.0, float64(imgWidth), float64(imgHeight))
  dc.Fill()

  dc.SetLineWidth(2.0)
  dc.SetRGB255(66, 244, 116)

  g.eachCell(func(c *cell) {
    x1 := float64(c.column*cellSize + 1)
    y1 := float64(c.row*cellSize + 1)
    x2 := float64((c.column+1)*cellSize + 1)
    y2 := float64((c.row+1)*cellSize + 1)

    if c.north == nil {
      dc.DrawLine(x1, y1, x2, y1)
      dc.Stroke()
    }
    if c.west == nil {
      dc.DrawLine(x1, y1, x1, y2)
      dc.Stroke()
    }
    if !c.isLinked(c.east) {
      dc.DrawLine(x2, y1, x2, y2)
      dc.Stroke()
    }
    if !c.isLinked(c.south) {
      dc.DrawLine(x1, y2, x2, y2)
      dc.Stroke()
    }
  })

  return dc.SavePNG(path)
}

Så kan vi bruke den i main:

func main() {
  rand.Seed(time.Now().UnixNano())
  path := "out.png"
  fmt.Println("Saving 15x60 Sidewinder maze to " + path)
  grid := newGrid(15, 60)
  grid.sidewinderMaze()
  if err := grid.Png(path); err != nil {
    panic(err)
  }
}

.. og få generert et bilde som dette:

Sidewinder maze PNG

Oppsummering

Mazes for Programmers virker som en fasinerende og inspirerende bok med praktiske eksempler som gir meg lyst til å kode. Og i forhold til Go så må jeg innrømme at jeg begynner å bli glad i språket, på tross av alle reservasjoner jeg har hatt mot det tidligere. I likhet med labyrint-boken er programmeringsspråket pragmatisk, og jeg klarte enkelt å oversette denne koden fra Ruby nesten helt uten å gjøre noen feil.

Jeg gleder meg til både å fortsette å lese og lære om labyrinter og til å kode mer i Go!

PS: Koden fra denne blogposten er tilgjengelig som en gist her.


comments powered by Disqus