Morsom kodetrening


tirsdag 6. mars 2018 Clojure Kata

Synes du det er gøy å kode, men du mangler oppgaver å løse? Det finnes mange ressurser på nettet som tilbyr programmeringsoppgaver i ulik vanskelighetsgrad. Tidligere har jeg brukt Project Euler endel, men de oppgavene du finner der blir kanskje litt for matematiske for mange. Jeg bestemte meg for å ta en titt på hva som er de mest spennende av disse ressursene akkurat nå.

CodinGame er kanskje den mest fancy ressursen jeg har funnet. Dette er rett og slett et spill hvor du må programmere for å vinne. Du velger selv mellom 26 ulike programmeringsspråk, og alt du trenger av utviklingsmiljø får du i nettleseren. Du får en god del hjelp i starten, og finner raskt ut hvordan du skal styre din pod racer rundt på en bane. Det vanskelige er å finne den optimale taktikken for å vinne mot alle de andre pilotene.

CodinGame screenshot

Codefights er en annen ressurs som også bruker gamification for å motivere deg til å programmere. Her kan du velge mellom hele 38 språk, og du får oppgaver i stigende vanskelighetsgrad. Igjen får du en god del veiledning, en bra online editor, samt et batteri med enhetstester for hver oppgave som du må gjøre grønne.

Codefights screenshot

Hackattic (eller bare h^) er en mindre ambisiøs ressurs med langt færre oppgaver, men den er vel så spennende for dem som har litt lengre fartstid. Her blir du utfordret til å utforske ting du sansynligvis ikke har så mye erfaring med.

Hackattic screenshot

Den første oppgaven jeg har løst på Hackattic heter WebSocket chit chat. Den er ikke spesielt vanskelig, men en grei treningsoppgave hvor man må lage en WebSocket-klient og kommunisere med Hackattic-serveren.

Jeg valgte å bruke Clojure denne gangen, og det tok meg omtrent en time å løse oppgaven. Programmet jeg kom opp med følger i sin helhet nedenfor.

Bortsett fra hvordan jeg bruker WebSockets fra bibloteket Gniazdo, er checkpoint! kanskje den mest spennende funksjonen. Den er en closure (en let over lambda) som husker hva klokken var sist den ble evaluert, og som returnerer forskjellen mellom det tidspunktet og nå i millisekunder.

(ns tman.hackattic.chit-chat
 (:require [cheshire.core :refer :all] ; json lib
      [gniazdo.core :as ws] ; websocket lib
      [org.httpkit.client :as http]
      [clojure.string :as str])
 (:gen-class))

(def base-url "https://hackattic.com/challenges/websocket_chit_chat/")
(def ws-address "wss://hackattic.com/_/ws/")
(def access-token "secret provided by hackattic..")
(def problem-token (atom ""))
(def socket (atom nil))

(defn now []
 (. System (nanoTime)))

(def checkpoint!
 (let [last-checkpoint (atom 0)]
  (fn []
   (let [old-value @last-checkpoint
      now-value (now)]
    (swap! last-checkpoint (fn [_] now-value))
    (/ (double (- now-value old-value))
      1000000.0)))))

(defn get-guess [duration]
 (condp > duration
  1100 "700"
  1750 "1500"
  2250 "2000"
  2750 "2500"
  "3000"))

(defn handle-ping []
 (let [duration (checkpoint!)
    guess (get-guess duration)]
  (println "Duration" duration "msec -> My guess" guess)
  (ws/send-msg @socket guess)))

(defn grab-token []
 (let [url (str base-url "problem?access_token=" access-token)
    res (http/get url)
    token (:token (parse-string (:body @res) true))]
  (swap! problem-token
      (fn [_] token))))

(defn post-solution [secret]
 (println "Secret:" secret)
 (let [url (str base-url "solve?access_token=" access-token)
    json (generate-string {:secret secret})
    res (http/post url {:body json
              :content-type :json})]
  (println "Result:"
       (:status @res)
       (:body @res))))

(defn handle-secret [m]
 (let [secret (subs m
           (count "congratulations! the solution to this challenge is \"")
           (- (count m) 1))]
  (post-solution secret)))

(defn handle-message [m]
 (println "<< " m)
 (cond
  (= m "ping!") (handle-ping)
  (str/starts-with? m "congratulations!") (handle-secret m)))

(defn connect [address]
 (ws/connect
  address
  :on-receive #'handle-message
  :on-error #(println "ERROR" %)
  :on-close #(println "Connection closed" %1 %2)))

(defn -main
 [& args]
 (println (grab-token))
 (swap! socket
     (fn [_]
      (connect (str ws-address @problem-token))))
 (checkpoint!))

Om du vil ha det litt gøy og samtidig trene på programmeirngsferdighetene dine så anbefaler jeg deg å teste ut en eller flere av disse ressursene.


comments powered by Disqus