Opp-ned-tall


tirsdag 15. desember 2015 Julekalender Common Lisp

Luke 14 i Knowit sin julekalender ba oss om å..

finne tall som kan leses likt når de blir rotert 180° (med andre ord; opp ned). Sifrene vi kan tolke opp ned er 0, 1, 6, 8 og 9 og noen eksempler på tall som blir like opp ned er: 181, 916 og 8008. Din oppgave er å finne antall heltall, fra og med 0 til og med 100 000, som kan leses likt opp ned.

Jeg har to løsninger på denne oppgaven: Én kort en, og en litt lengre.

Løsning nummer 1

I denne løsningen finner jeg svaret med ett enkelt uttrykk - ingen avhengigheter til noe annet ann hva som finnes i Common Lisp fra før. Den demonstrerer derimot et par ting jeg ikke har vist tidligere..

Det første av disse er det lispere kaller property lists, eller bare plist. En plist er egentlig en helt vanlig lenket liste, men annenhvert element behandles som en nøkkel, mens de andre elementene er verdiene. I praksis en veldig enkel hashmap. Den egner seg dårlig til store datamengder, men ofte kan den være svært praktisk. I koden nendefor er digimap en plist som sier hvilket tall jeg skal bytte ut et annet tall med.

Operasjonen jeg bruker for å hente ut en verdi av plisten er getf. Første parameter er listen, andre parameter er en nøkkel, og den valgfrie tredjeparameteren er en default verdi som returneres om nøkkelen ikke ble funnet.

(let ((digitmap 
    '(#\0 #\0 #\1 #\1 #\6 #\9 #\8 #\8 #\9 #\6)))
 (labels ((map-digit (x) (getf digitmap x #\?))
      (flip (x) (reverse (map 'string 
                  #'map-digit 
                  x))))
  (loop for i from 0 upto 100000
     for i-string = (format nil "~A" i)
     when (equal i-string (flip i-string))
     counting i)))

Det andre jeg ikke har brukt tidligere er labels. Du kan se på den som en variant av let som lar meg definere lokale funksjoner. Funksjonene jeg definerer her er map-digit og flip.

Resten av løsningen er en loop hvor jeg itererer over alle tallene, flipper dem, og så "teller" tallet om orginalen og det flippede taller er like.

Løsning nummer 2

Den andre løsningen (som faktisk er den jeg lagde først) er brutt opp i mindre funksjoner, bruker flere av biblotekene jeg har presentert i tidligere poster, og er rett og slett litt mere forseggjort: Jeg undersøker om tall kan flippes vha et regulært uttrykk, jeg flipper vha pattern matching, jeg bruker threading (->>) for å øke lesbarheten et par steder, og jeg sammenligner tall i stedenfor strenger.

Her er den komplette løsningen:

(ql:quickload :cl-ppcre)
(ql:quickload :cl-arrows)
(ql:quickload :optima)

(use-package :cl-arrows)
(use-package :optima)

(defun parse-any-value (x)
 (with-input-from-string (in x)
  (read in)))

(defun any-value-to-string (x)
 (format nil "~A" x))

(defun can-flip-p (x)
 (cl-ppcre:scan "^[01689]+$" x))

(defun flip-digit-char (x)
 (match x
  (#\6 #\9)
  (#\9 #\6)
  (otherwise x)))

(defun flip-digit-string (x)
 (->> x
    (map 'string #'flip-digit-char)
    reverse))

(defun equal-flipped-p (x)
 (let ((x-string (any-value-to-string x)))
  (when (can-flip-p x-string)
   (= x (->> x-string 
        flip-digit-string
        parse-any-value))))) 

(defun solve ()
 (loop for i from 0 upto 100000
    when (equal-flipped-p i)
    counting i))

.. og dermed var det bare 9 dager igjen til Jul!


comments powered by Disqus