Spillkata: Word


søndag 23. mars 2014 Kata Scheme Lisp Basic

Boken BASIC Computer Games ble publisert i 1978. Den inneholdt skildekoden til 100 små tekstbaserte spill. Og alt sammen er scannet og tilgjengelig online. For en gullgruve for utviklere som er interesserte i å se hva man gjorde for snart 40 år siden!

En annen ting du kan gjøre med denne kilden er å re-implementere gamle klassikere i et annet programmeirngsspråk. For øvelsens skyld. Og det har jeg bestemt meg for å gjøre. Denne bloggposten inneholder mitt første spill fra BASIC Computer Games, og for å implementere det har jeg valgt Chicken Scheme.

Word

Spillet Word minner om mastermind, men i Word skal man gjette seg frem til et ord. Orginalen kan du se her. Her følger et spillforløp:

$ csc gamekata-word.csm && ./gamekata-word
--------------------------------------------------------------------
                 WORD
Adaption of original game in BASIC by Charles Reid of Lexington High
School, Massachusetts. Scheme version by Torbjørn Marø, 2014.
--------------------------------------------------------------------

I am thinking of a word -- you guess it. I will give you clues to
help you get it. Good luck!!
You are starting a new game...

Guess a five letter word? abcde
There were 0 matches and the common letters were...
From the exact letter matches, you know.............-----

If you give up, type '?' for your next guess.

Guess a five letter word? fghij
There were 2 matches and the common letters were...IF
From the exact letter matches, you know.............F----

If you give up, type '?' for your next guess.

Guess a five letter word? fight
There were 3 matches and the common letters were...TIF
From the exact letter matches, you know.............FI--T

If you give up, type '?' for your next guess.

Guess a five letter word? first
There were 5 matches and the common letters were...FRSIT
From the exact letter matches, you know.............FIRST
You have guessed the word. It took 4 guesses!
Want to play again? no

Thanks for playing - bye bye!

Implementasjon

Jeg har ikke sett så nøye på hvordan Charles Reid orginalt implementerte spillet. Fokuset mitt var å øve meg på Scheme. Blant annet måtte jeg finne endel prosedyrer for strengbehandling.

Jeg er sånn passe fornøyd med resultatet. Spillet kunne nok hatt godt av litt refakturering for å gjøre det mere leservennlig, men jeg tror det er bra nok til at det kan se dagens lys her på bloggen.

Så her er det i all sin prakt:

(use srfi-13 extras)

(define header #<<EOF
--------------------------------------------------------------------
                 WORD
Adaption of original game in BASIC by Charles Reid of Lexington High
School, Massachusetts. Scheme version by Torbjørn Marø, 2014.
--------------------------------------------------------------------

I am thinking of a word -- you guess it. I will give you clues to
help you get it. Good luck!!
EOF
)

(define words 
 '("SMOKE" "CANDY" "DINKY" "WATER" "TRAIN" "NIGHT" "MIGHT" "FIRST"
  "CHAMP" "WOULD" "CLUMP" "DOPEY" "CRUSH" "EXTRA" "BASIC" "EIGHT"))

(define (random-elem lst)
 (list-ref lst (random (length lst))))

(define (random-sort l)
 (sort l
    (lambda (x y)
     (equal? 0 (random 2)))))

;;; The GAME-STATE data type

(define-record game-state word
             current-guess
             continue
             matches
             exact-matches
             guess-count)

(define (init-game)
 (make-game-state 
  (random-elem words) ; word
  "   "       ; current-guess
  #t         ; continue
  '()         ; matches
  "-----"       ; exact-matches
  0))         ; guess-count

(define (game-state-correct? state)
 (equal? (game-state-exact-matches state)
     (game-state-word state)))

;;; REPL logic

(define (game-read state)
 (display "\nGuess a five letter word? ")
 (let ((input (read-line)))
  (cond ((equal? input "?") 
      (game-state-current-guess-set! state "?")
      state)
     ((= 5 (string-length input))
      (game-state-current-guess-set! state 
       (string-upcase input))
      (game-state-guess-count-set! state 
       (+ (game-state-guess-count state) 1))
      state)
     (else
      (display "Bad input length! ") 
      (game-read state)))))

(define (find-matches state)
 (let loop ((i 0) (matches '()) (exact "-----"))
  (cond 
   ((< i 5)
    (let ((c (substring (game-state-word state) i (+ i 1)))
       (guess (game-state-current-guess state)))
     (when (string-contains guess c)
      (set! matches (cons c matches))
      (when (= i (string-index guess (string->char-set c)))
       (set! exact (string-replace exact c i (+ i 1))))))
    (loop (+ i 1) matches exact))
   (else
    (game-state-matches-set! state (random-sort matches))
    (game-state-exact-matches-set! state exact)))))

(define (game-eval state)
 (let ((guess (game-state-current-guess state)))
  (if (equal? guess "?")
   (game-state-continue-set! state #f)
   (find-matches state)))
 state)

(define (game-print state)
 (when (game-state-continue state)
  (printf 
   "There were ~A matches and the common letters were.. ~A~%"
   (length (game-state-matches state))
   (apply string-append (game-state-matches state)))
  (printf 
   "From the exact letter matches, you know........... ~A~%"
   (game-state-exact-matches state))
  (if (game-state-correct? state)
   (printf 
    "You have guessed the word. It took ~A guesses!~%"
    (game-state-guess-count state))
   (printf 
    "~%If you give up, type '?' for your next guess.~%")))
 state)

(define (start-game)
 (display "\nYou are starting a new game...\n")
 (let loop ((state (init-game)))
  (when (and (game-state-continue state)
        (not (game-state-correct? state)))
   (loop (game-print 
       (game-eval 
        (game-read state)))))))

;;; MAIN

(define (yes-or-no)
 (equal? "Y" (string-upcase (substring (read-line) 0 1))))

(display header)
(let loop ()
 (start-game)
 (display "Want to play again? ")
 (if (yes-or-no)
  (loop)
  (display "\nThanks for playing - bye bye!\n\n")))

Det var så gøy som jeg hadde håpet å implementere spillet. Det var også litt frustrerende fordi det å analysere forsøkene brukeren taster inn var sånn passe komplekst. Jeg føler jeg fortsatt har MASSE å lære om hvordan jeg bruker Scheme på en god måte, og vil nok bruke det på et par spillkataer til i nær fremtid.

Koden er også tilgjengelig som en gist.


comments powered by Disqus