Cecilie begeistrer på 50 millisekunder [Luke 6, 2012]


torsdag 6. desember 2012 Julekalender Webutvikling User experience

Da jeg bodde i Oslo og var en del av talk2me – altså for godt over syv år siden – jobbet jeg sammen med en dyktig utvikler som het Cecilie Tveter. I dag har hun funnet seg nye utfordringer som digital rådgiver i selskapet Nortern Beat, og bloggposten hennes er interessant for langt flere enn programmererne som normalt er å finne her.

IMG_1124.jpg

Hvem er du?
Oslojente med hjerte for fag som tror på deling og raushet.

Hva kan du?
Bruke digitale kanaler for å maksimere potensiale til norske virksomheter.

Hva liker du best med yrket ditt?
Sette spor!

Og her har dere Cecilie sin blogpost...


Det digitale fokuskaos’et

Hva skal være førende fokus når digitale kommunikasjonsutfordringer skal løses? Skal brukerne, strategien, organisasjonen eller rollen i den totale kanalmiksen være i sentrum? Hvem skal stå igjen som vinner når brukerbehov og organisasjonens strategi tilsynelatende står imot hverandre? Finnes det egentlig noen fasit?

Når en bruker er inne på nettstedet ditt har du 50 millisekunder på å begeistre – eller så går brukeren videre til konkurrentens nettsted. Denne utfordringen må tas på alvor.

Hva skal vi på nett å gjøre?

Alle er enige om er at organisasjonen må ha en klar målsetting med nettstedet. Hvis ikke den overordnede kommunikasjonsideen til nettstedet gjennomsyrer alle deler av løsningen vil det ikke lykkes. Et nettsted som gir en stor grad av opplevelse, som er fullt ut universelt utformet eller som legger opp til stor grad av brukerinvolvering vil i seg selv ikke skape en suksess. Informasjonsarkitektur, visuelt uttrykk, språk, innhold og funksjonalitet må bygge opp om og sammen styrke hensikten med nettstedet.

Følgende må komme tydelig frem, hvorfor skal vi på nett? Hvem snakker vi med? Hvilken effekt forventer vi?

Det må defineres realiserbare målekriterier som kan etterprøves. Typiske eksempler på dette kan være generering av leads, rekruttering av abonnenter til nyhetsbrev eller det å bygge kjennskap. Målene skal være en styrende faktor når nettstedet skal utvikles. Ved hjelp av metodikker som brukertesting, fokusgrupper og monitorering av besøksmønster, må det kontinuerlig gjøres justeringer for å oppnå maksimal effekt, også etter lansering.

Hva med de besøkende?

Å sette brukeren i sentrum er en selvfølgelighet for de fleste. Et godt nettsted må ta utgangspunkt i brukerens forventninger, forutsetninger og behov.

Men virkeligheten er ofte mer kompleks enn som så. Politiske, tekniske, praktiske, organisatoriske og ressursmessige forhold kan ofte være en faktor som påvirker løsningen. Det er ofte en stor utfordring for en organisasjon å sette egne behov til side for å skape en god brukersentrert løsning. Plutselig forstår en at den nye nettløsningen griper inn og påvirker organisasjonen.

Og hva betyr det egentlig å sette brukerne i fokus og å ta deres behov på alvor? Brukerne er ikke en homogen gruppe. Det er sammensatte grupper av mennesker med ulike behov, forventninger og forutsetninger. Og det kan ikke tas like mye hensyn til alle. Det betyr at vi må prioritere hardt mellom brukergruppene. Og å prioritere noen betyr at vi nedprioriterer andre. Dette må vi tørre å gjøre. Gjør man ikke det vil man ikke lykkes.

Hva kreves av organisasjonen?

Et vellykket nettsted er forankret i organisasjonen. Ledelse og ansatte må føle eierskap og stolthet. For å få til dette må et tverrsnitt av organisasjonen være sentrale deltagere i alle deler av webprosessen. De må være med på å utforme føringene og utarbeide konstruktive forvaltningsrutiner. Deltakerne må ha et tydelig mandat og bli tildelt beslutningsmyndighet.

Å få en løsning på nett er i prinsippet en triviell operasjon. Det finnes utallige leverandører av standardløsninger som raskt og effektiv får deg på nett. Men her kan det raskt gå galt. En webløsning som ikke har en strategisk forankring i organisasjonen vil ikke kunne bidra til å skape verdier. Verken for brukerne eller organisasjonen.

Det må initielt være vilje til å tilpasse organisasjonen slik at et nytt nettsted skal kunne møte dagens lys. Det må innføres nye interne rutiner, det må jobbes med en plan for håndtering av innhold, det må dedikeres ansvar og beslutningsmyndighet, og det må tilføres riktig kompetanse.

Hvilken rolle skal webben ha i forhold til det totale digitale bildet?

Nettstedet er som oftest bare en av flere digitale kanaler som skal håndteres. De ulike kanalene oppnår størst effekt når de spiller på lag. Dette må tas hensyn til når et nytt nettsted skal planlegges. Nettstedet er ikke en isolert løsning, vi må løfte blikket og se det i en større sammenheng. Summen av alle interaksjonspunktene er det som til sammen gir brukerne en optimal totalopplevelse.

Med den lynraske utviklingen av enheter, teknologi og flater som skjer i dag, har vi blitt gitt fantastiske muligheter til målrettet kommunikasjon. Flatene henger tettere sammen. Der hvor vi tidligere hadde ulike flater som dekket ulike behov ser vi nå at og flere flater dekker flere behov. Iphone, facebook, søkemotorannonsering, blogger og mms er eksempler på helt naturlige elementer i vår digitale hverdag. Dette må dagens nettsteder ta hensyn til – og utnytte potensialet til!

Det helhetlige fokuset – den gode brukeropplevelsen

Så hva skal man ha fokus på når et nytt nettsted skal utvikles?

Dagens brukere er kravstore, morgendagens brukere er enda mer krevende. For å gi brukerne en relevant opplevelse, må nettstedet samsvare med forventningene. Det overordnede fokuset må være å skape den gode brukeropplevelsen.

Det visuelle uttrykket, den logiske oppbyggingen, interaksjonen og samhandlingen, tilgjengeligheten og det redaksjonelle innholdet, og et optimalisert forhold mellom disse elementene er det som skaper den gode brukeropplevelsen.

Dette krever et bevisst forhold til målsettinger, identifiserte brukerbehov, endringsvilje i organisasjonen og strategisk bruk av digitale flater. De aktørene som lykkes med å realisere dette er de store vinnerne.


comments powered by Disqus